QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH 2018-2019

Tháng Mười Một 24, 2018 12:00 chiều
PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP

Số:              /QC-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Lập, ngày      tháng 10  năm 2018

 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

Các khoản thu- chi ngoài ngân sách

 năm học 2018-2019

 

Căn cứ văn bản số 20/SGDĐT-GDMN ngày 04 tháng 01 năm 2017 của sở GDĐT tỉnh Bình Dương, về việc chỉ đạo thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ tại các cơ sở GDMN;

Căn cứ  biên bản họp Ban đại diên cha mẹ học sinh lần 1 vào ngày 30 tháng 8 năm 2018 về các khoản thu chi đầu năm học 2018-2019;

Căn cứ vào tình hình thực tế,

Trường  Mầm non Tân Lập xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ các khoản ngoài ngân sách như sau:

  1. THU- CHI CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019
  2. Thu – chi theo thỏa thuận:
  3. a) Chi mua đồ dùng học tập

Thu phục vụ cho hoạt động học tập trong năm học (học phẩm, sổ sức khỏe, sổ bé ngoan, bút màu, đất nặn, bút chì, hồ dán, giấy thủ công, kéo, bảng, phấn, . . .)

– Nhà trẻ:                        156,800 đ

– Mầm:                           216,400 đ

– Chồi:                            218,300 đ

– Lá:                               263,800 đ

  1. b) Chi mua đồ dùng phục vụ vệ sinh cá nhân trẻ:

(Mua yếm, khăn cá nhân; bàn chải, kem đánh răng)

– Nhà trẻ:                        115.500đ

– Mầm:                           61.500đ

– Chồi:                            61.500đ

– Lá:                               61.500đ

  1. c) Chi mua đồ chơi:

Thu 150.000 đồng/trẻ/năm

  1. Thu hộ (không bắt buộc)

– Đồng phục học sinh:  2 bộ x 46.000  = 92.000 đồng/trẻ/năm

– Bảo hiểm tai nạn: 80.000đồng/trẻ/năm

II.TIỀN ĂN + VỆ SINH PHÍ:

Tổng: 30.000 đồng/ngày/ trẻ x số ngày học trong tháng

Trong đó:

– Tiền ăn  27.000 đồng/ngày/trẻ

–  Vệ sinh phí 3.000 đồng /ngày/trẻ (chi đổi ga, nước rửa chén, xà bông, vim lau nhà, vim tẩy rửa; nước xả……)

III. THU- CHI TIỀN PHỤ CẤP CHO CBGVNV LÀM NGOÀI GIỜ PHỤC VỤ BỮA ĂN SÁNG CHO TRẺ NĂM HỌC: 2018-2019

Số tiền thu 60.000 đồng/tháng /trẻ (từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2019)

Dự trù thu – chi một tháng:

Thu: 130 trẻ x 60.000 đồng  = 7.800.000 đồng

Chi:

Cấp dưỡng: 4 người x 550.000đ       = 2,200.000 đồng

Hành chính: 2 người  x 406.000đ      =    812.000 đồng

Ban giám hiệu: 3 người x 290.000đ  =    870.000 đồng

Giáo viên: 12 người x 284.000                   = 3.048.000 đồng

Bảo vệ, phục vụ: 03 người x 290.000         =   870.000 đồng

 

Trên đây là Quy chế chi- tiêu nội bộ các khoản thu- chi ngoài ngân sách của Trường Mầm non Tân Lập năm học 2018-2019.

 

Nơi nhận:

-CBGVNV;

-Lưu.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Thị Thoa